816/2016 816/2016 - ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ. ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

30/06/2016 - 13:37

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΛΙΜΕΝΟΛΕΚΑΝΗ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ. ΣΠΙΝΘΗΡΙΖΩΝ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ ''Α4'' ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.