Υδρογραφικές εργασίες

Η Υδρογραφική Υπηρεσία εκτελεί υδρογραφικές εργασίες με κύριο σκοπό τη δημιουργία και ενημέρωση των επίσημων ελληνικών ναυτικών χαρτών και εκδόσεων. Πέραν αυτού, αναλαμβάνει υδρογραφικές εργασίες και για λογαριασμό τρίτων, λιμενικών ταμείων και διαφόρων κρατικών φορέων. Αυτές γίνονται κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερόμενου προς την ΥΥ. Αφού η ΥΥ κοστολογήσει την εργασία, ακολουθεί υπογραφή σύμβασης, όπου καθορίζονται οι λεπτομέρειες της περιοχής εργασίας και τα παραδοτέα στοιχεία.


Οι Υδρογραφικές Εργασίες περιλαμβάνουν την συλλογή δεδομένων στο πεδίο, την επεξεργασία τους, για την σύνταξη και ενημέρωση των ναυτικών χαρτών και εκδόσεων. Τέτοια δεδομένα είναι:

  • βάθη και μορφολογία πυθμένα
  • τοπογραφική αποτύπωση και μορφολογία ακτογραμμής και παράκτιας ζώνης
  • στοιχεία και θέσεις ναυτιλιακών κινδύνων και εμποδίων (πχ. ναυάγια, ακάθαρτοι βυθοί, υποβρύχια καλώδια και αγωγοί κ.ά.)
  • στοιχεία και θέσεις ναυτιλιακών βοηθημάτων (πχ. φανοί, φωτοσημαντήρες, ναύδετα, καταφανή σημεία)

Οι εργασίες πεδίου εκτελούνται από Υδρογραφικά Συνεργεία, που αποτελούνται από ειδικευμένο επιστημονικό και τεχνικό, στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό. Το προσωπικό αυτό κατανεμημένο σε επί μέρους συνεργεία, επιβαίνει στα διαθέσιμα πλωτά μέσα, ενώ εκτελούν και τις απαραίτητες στην ξηρά γεωδαιτικές και τοπογραφικές εργασίες.

hnhs hydro ergasies 01
hnhs hydro ergasies 02

 

Σημαντικό στοιχείο για την εκτέλεση υδρογραφικών εργασιών αποτελούν τα εξειδικευμένα και κατάλληλα εξοπλισμένα πλωτά μέσα. Αυτά είναι υδρογραφικά πλοία για πελάγιες ηχοβολήσεις και άκατοι για παράκτιες, τα οποία διαθέτουν μόνιμα εγκατεστημένα ολοκληρωμένα συστήματα υδρογράφησης. Αυτά συνίστανται από:

  • σύστημα ακριβούς προσδιορισμού θέσης (GPS)
  • ηχοβολιστικό μονής ή πολλαπλής δέσμης
  • λογισμικό συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων, όπου γίνεται ο συνδυασμός θέσης-βάθους

hnhs hydro ergasies 03

hnhs hydro ergasies 04
hnhs hydro ergasies 05

 

 Για πολύ ρηχές περιοχές, υπάρχουν ανάλογα φορητά συστήματα, που έχουν δυνατότητα προσωρινής εγκατάστασης σε μικρότερες λέμβους.

 

hnhs hydro ergasies 06

Τοπογραφικές εργασίες εκτελούνται για την αποτύπωση της ακτογραμμής και της μορφολογίας της παράκτιας ζώνης, καθώς και των λιμενικών υποδομών.

hnhs hydro ergasies 07
hnhs hydro ergasies 08

 

Πολύ σημαντικές είναι οι γεωδαιτικές εργασίες που γίνονται για την ένταξη όλων των ανωτέρω στο σύστημα αναφοράς του χάρτη.

hnhs hydro ergasies 09
hnhs hydro ergasies 10

 

Στη συνέχεια γίνεται η επεξεργασία των δεδομένων, όπου γίνονται οι απαραίτητες αναγωγές στο επίπεδο αναφοράς του χάρτη, εφαρμόζονται οι ανάλογες διορθώσεις και γίνεται ο ποιοτικός έλεγχος. Τέλος συντάσσεται το βαθυμετρικό διάγραμμα, που διατίθεται για την παραγωγή και ενημέρωση των τελικών προϊόντων της ΥΥ και τηρείται στο αρχείο για κάθε μελλοντική χρήση.

hnhs hydro ergasies 11
hnhs hydro ergasies 12

 

Όλες οι εργασίες και η επεξεργασία των δεδομένων, γίνονται σύμφωνα με τις τεχνικές οδηγίες του Διεθνούς Υδρογραφικού Οργανισμού (IHO). Οι προδιαγραφές αυτές έχουν ενσωματωθεί στις πάγιες Υδρογραφικές Οδηγίες, που ακολουθούνται στα Υδρογραφικά Συνεργεία.

hnhs hydro ergasies 13