Γνωματεύσεις - Μελέτες

Με στόχο την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος η Υδρογραφική Υπηρεσία έχει τη δυνατότητα εκπόνησης μελετών, γνωματεύσεων και γνωμοδοτήσεων επί ναυτιλιακών θεμάτων για λογαριασμό τρίτων, όπως η σήμανση λιμένων, οι ναυτιλιακοί κίνδυνοι, (π.χ. ναυάγια, αβαθή), ο καθορισμός διαύλων κ.α..

Η διαδικασία μπορεί να περιλαμβάνει, εφόσον αυτό απαιτείται, επιτόπια αυτοψία από ειδικευμένο στα θέματα αυτά προσωπικό της ΥΥ.

Οι υπηρεσίες παρέχονται μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου φορέα προς την ΥΥ, προκειμένου η Υπηρεσία να εξετάσει, να αξιολογήσει, να σχεδιάσει και να προγραμματίσει την εκτέλεση της εργασίας. Για την εκτέλεση της εργασίας απαιτείται η προηγούμενη σύναψη σχετικής συμφωνίας μεταξύ των δύο μερών.