Πνευματικά Δικαιώματα και Αδειοδότηση

Πνευματικά Δικαιώματα

Η Υδρογραφική Υπηρεσία ΠΝ, ως επίσημος Υδρογραφικός Φορέας της χώρας, κατέχει τη κυριότητα των δικαιωμάτων όλων των Υδρογραφικών, Ναυτιλιακών και λοιπών δεδομένων και πληροφοριών ιδιοκτησίας της που σχετίζονται με τον ευρύτερο ελληνικό θαλάσσιο χώρο και που η ίδια έχει συλλέξει, επεξεργασθεί και αποθηκεύσει. Τα δεδομένα αυτά περιέχονται στους Ναυτικούς Χάρτες και στις Ναυτιλιακές Εκδόσεις της (σε αναλογική και ψηφιακή μορφή).

Πολιτική Διάθεσης και Χρήσης

Η Υδρογραφική Υπηρεσία ΠΝ διαθέτει τα παραπάνω δεδομένα, τα προϊόντα αλλά και την τεχνογνωσία της, σε Δημόσιους και σε Ιδιωτικούς Φορείς με τη σύναψη συμβάσεων-συνεργασιών.

Προσφερόμενα Προϊόντα και Υπηρεσίες

Η Υδρογραφική Υπηρεσία έχοντας ως στόχο τη μεγιστοποίηση του οφέλους του υποψήφιου συνεργάτη/ πελάτη προσφέρει τη δυνατότητα:

    1. Άδειας μεταπώλησης των εντύπων προϊόντων της (Ναυτικοί Χάρτες, Ναυτιλιακές Εκδόσεις)
    2. Άδειας χρήσης των δεδομένων των Ναυτικών Χαρτών και Εκδόσεων της με σκοπό την δημιουργία παράγωγων προϊόντων (derived products)
    3. Άδειας Χρήσης των ψηφιακών της δεδομένων (αρχεία S-57ed.3.1.1,ηλεκτρονικά αρχεία πλοηγών, άλλες χαρτογραφικές οντότητες σε μορφή shape files, κ.λ.π) με σκοπό τη δημιουργία παράγωγων προϊόντων (derived products)
    4. Εκπόνησης Εργασιών-Γνωματεύσεων-Μελετών (βυθομετρήσεις, φωτοσημάνσεις λιμένων/ διαύλων, κ.λ.π) κατόπιν σχετικής αιτήσεως
    5. Χορήγησης Γεωχωρικών-Περιβαλλοντικών Δεδομένων (βυθομετρικών διαγραμμάτων, στοιχείων στάθμης θάλασσας κλπ)

Διαδικασία Συνεργασίας/Αδειοδότησης

Η διαδικασία είναι απλή και γίνεται μέσω της αντίστοιχης τυποποιημένης αίτησης, η οποία μετά την συμπλήρωση της από τον ενδιαφερόμενο, αποστέλλεται στην ΥΥ για μελέτη και επεξεργασία. Το αρμόδιο τμήμα τη μελετά/επεξεργάζεται και μετά από έγκριση της Διοικήσεως προχωρά είτε στη σύνταξη σύμβασης συνεργασίας είτε στην παροχή των δεδομένων, εφόσον είναι διαθέσιμα.

Παρακάτω, μπορείτε να βρείτε και να κατεβάσετε τα σχετικά υποδείγματα αιτήσεων και συμβάσεων.

 

Αίτηση για Μεταπώληση Εντύπων Ναυτικών Χαρτών και Εκδόσεων

Υπόδειγμα Συμφωνίας για Μεταπώληση Ναυτικών Χαρτών και Ναυτικών Εκδόσεων

 

 

Αίτηση για Παροχή Άδειας Χρήσης / Αναπαραγωγής Πληροφοριών από Έντυπους Ναυτικούς Χάρτες και Εκδόσεις

 

Αίτηση για Παροχή Υπηρεσιών ή/και Χορήγηση Γεωχωρικών Δεδομένων

 

Αίτηση για Παροχή Άδειας Χρήσης/ Αναπαραγωγής Πληροφοριών από τους Η/Ν Χάρτες (ENCs) σε Δομή S-57