Διεύθυνση Διοικητικής και Τεχνικής Μέριμνας

Η Διεύθυνση είναι αρμόδια για:

  • α. Διοικητική μέριμνα του προσωπικού
  • β. Υποστήριξη επι τεχνικών θεμάτων υλικού
  • γ. Παρακολούθηση και διαχείριση των οικονομικών ταμειακών συναλλαγών και τον εφοδιασμό με τα αναγκαία μέσα
  • δ. Εκτυπωτικών εργασιών και εργασιών φωτοσύνθεσης και φωτογραφήσεων της Υδρογραφικής Υπηρεσίας και των υπαγομένων Υδρογραφικών- Ωκεανογραφικών Πλοίων.

Στα πλαίσια εκπλήρωσης της αποστολής της Διεύθυνσης οι αρμοδιότητες κατανέμονται στα παρακάτω τμήματα:

  • Οικονομικής Μέριμνας και Εφοδιασμού
  • Τεχνικής Υποστήριξης
  • Εκτυπώσεων
  • Φωτοσύνθεσης και Φωτογραφήσεων
  • Προσωπικού

hnhs texniki merimna 01