Διεύθυνση Διοικητικής, Τεχνικής, Οικονομικής Μέριμνας και Μηχανογραφικής Υποστήριξης

Η Διεύθυνση Διοικητικής, Τεχνικής, Οικονομικής Μέριμνας και Μηχανογραφικής Υποστήριξης, έχει αρμοδιότητα σε διοικητικά θέματα που αφορούν το προσωπικό της Υπηρεσίας. Παρακολουθεί και μεριμνά για την καλή κατάσταση των Υ/Γ - Ω/Κ πλοίων καθώς και των οχημάτων της ΥΥ. 

Η Διεύθυνση είναι επίσης αρμόδια για τον προϋπολογισμό και την διαχείριση εσόδων εξόδων καθώς και για την προώθηση θεμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Τέλος μεριμνά για την συντήρηση και αναβάθμιση του μηχανογραφικού εξοπλισμού της Υπηρεσίας καθώς και για την εύρυθμη λειτουργία του τοπικού δικτύου Η/Υ και του διαδικτυακού τόπου της.

            Technical Division