Οι Αρμοδιότητες

Οι κύριες αρμοδιότητες της Υδρογραφικής Υπηρεσίας, είναι :

 • Η μελέτη, προετοιμασία, έκδοση και διάθεση ναυτικών χαρτών και λοιπών ναυτιλιακών εκδόσεων και βοηθημάτων, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, για τις ανάγκες των ναυτιλλόμενων και τις επιχειρησιακές απαιτήσεις του ΠΝ και των Ενόπλων Δυνάμεων γενικότερα.
 • Η παροχή στo ΠΝ και γενικότερα στις Ένοπλες Δυνάμεις (ΕΔ), τωv στοιχείων και των πληροφοριώνv περιβαλλοντικής υποστήριξης πoυ απαιτούνται για τη διεξαγωγή τωv ναυτικών επιχειρήσεων.

hnhs armodiotites 01

 • Η εκτέλεση Υδρογραφικών, Ωκεανογραφικών, Χαρτογραφικών και Ναυτιλιακών εργασιών και μελετώv, καθώς και η εφαρμογή ερευνητικών προγραμμάτων, για τη συλλογή στοιχείων και πληροφοριών, πoυ απαιτούνται για την παραγωγή προϊόντων που σχετίζονται με τηv υπoστήριξη τoυ ΠΝ και τηv κάλυψη των αναγκών στρατιωτικών και άλλων φορέων.
 • Η μελέτη, προετοιμασία, έκδοση και διάθεση ειδικών θεματικών χαρτών για την υποστήριξη αναγκών του ΠΝ, του ΥΠΕΞ και άλλων κρατικών φορέων σε θέματα δικαίου θαλάσσης.


 • Η έκδοση αγγελιών, και προαγγελιών, για την ενημέρωση των ναυτιλλομένων, σε θέματα που επηρεάζουν την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.
 • Η έκδοση μηνυμάτων ΝAVTEX, που αφορούν στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, ως εθνικός συντονιστής του συστήματος, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ναυτιλίας, την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, τον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος και άλλους συναρμόδιους φορείς.
 • Η εγκατάσταση, λειτουργία και παρακολούθηση του συστήματος μέτρησης στάθμης της θάλασσας (Εθνικό Δίκτυο Σταθμηγράφων), καθώς και σταθμών για την μέτρηση παραμέτρων διαφόρων φυσικών φαινομένων, όπως ο κυματισμός, τα ρεύματα, κ.α., με σκοπό τη συλλογή στοιχείων για την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών που σχετίζονται με την αποστολή της.
 • Η εξέταση, μελέτη και γνωμάτευση, επί θεμάτων αρμοδιότητάς της, για τον καθορισμό θαλασσίων οδών, διαύλων, στενών και φυσικών αγκυροβολίων.
 • Η γνωμοδότηση για το είδος σήμανσης ναυτιλιακών κινδύνων, θαλασσίων διαύλων και στενών ναυσιπλοΐας, αιολικών πάρκων κ.α., με σκοπό την ασφάλεια των ναυτιλλομένων.
 • Η γνωμοδότηση για την εξέταση της σκοπιμότητας, εγκατάστασης πυρσών, ναυδέτων και ραδιοβοηθημάτωv ναυτιλίας.
 • Η έκδοση γνωματεύσεων που αφορούν στηv εγκατάσταση ή κατασκευή λιμενικών ή άλλων έργωv, επί της παράκτιας ζώνης ή εντός της θάλασσας.
 • Η διάθεση των παραγομένων προϊόντων της και η παροχή υπηρεσιών σε θέματα Υδρογραφικών, Χαρτογραφικών, Ωκεανογραφικών και Ναυτιλιακών εργασιών και λοιπών επιστημονικών μελετώv, στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων της, σε φορείς εκτός του ΠΝ, με την καταβολή του ανάλογου αντιτίμου.
 • Η παρακολούθηση και προαγωγή από την ΥΥ των συναφών με την Υδρογραφία, Ναυτική Χαρτογραφία, Ναυτιλία και Ωκεανογραφία επιστημών και τεχνών, συνεργαζόμενη όπου απαιτείται, με κρατικούς φορείς, εκπαιδευτικά ιδρύματα, επιστημονικούς φορείς και ερευνητικά κέντρα, της ημεδαπής και της αλλοδαπής.

hnhs armodiotites 02