Ηλεκτρονικοί Ναυτικοί Χάρτες

03 products 1enc

Η ΥΥ κατασκευάζει τους επίσημους Ηλεκτρονικούς Χάρτες (ENCs) της Ελλάδας σύμφωνα με το πρότυπο S-57 Ed 3.1 του Διεθνούς Υδρογραφικού Οργανισμού - IHO. Οι χάρτες αυτοί προορίζονται για τα επαγγελματικά συστήματα Ηλεκτρονικής Ναυτιλίας ECDIS (Electronic Chart Display Information System). Τα ENCs διατίθενται για τα συστήματα ECDIS σε κρυπτογραφημένη μορφή, σύμφωνα με το πρότυπο του IHO S-63 αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν από οποιοδήποτε άλλο σύστημα διαθέτει τη δυνατότητα ανάγνωσης δεδομένων μορφής S57 Ed. 3.1 κρυπτογραφημένων με το S-63 (συστήματα ECS).

Η διάθεση των ελληνικών ENCs έχει ξεκινήσει από τον Απρίλιο 2004 και από τότε μέχρι σήμερα, η ελληνική ΥΥ έχει αποκτήσει μεγάλη εμπειρία στη κατασκευή των ηλεκτρονικών ναυτιλιακών χαρτών γεγονός που αναγνωρίζεται πλέον διεθνώς. Μέχρι σήμερα η ΥΥ έχει κατασκευάσει συνολικά 292 cells ηλεκτρονικών χαρτών που καλύπτουν τις περιοχές της χαρτογραφικής υπευθυνότητας της χώρας, παρέχοντας ταυτόχρονα σε μηνιαία βάση υπηρεσία συνεχούς αναβάθμισης (ENCs Updating Service).

Τα ECDIS, τροφοδοτούμενα με ENCs, μετά από απόφαση του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO), θα αντικαταστήσουν τους έντυπους ναυτικούς χάρτες στις κατηγορίες πλοίων SOLAS σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που παρουσιάζεται παρακάτω: 

03 products 1 2

Τα ελληνικά ENCs διατίθενται μέσω του Περιφερειακού Συντονιστικού Κέντρου Διάθεσης Η/Ν Χαρτών IC-ENC και του δικτύου VARs (Value Added Resellers) και διανομέων που αυτό διαθέτει.