1751/2020 - ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΝΕΩΝ ΦΑΝΩΝ.

01/12/2020 - 12:36

ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΚΟΠΡΑΙΝΑΣ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΝΕΩΝ ΦΑΝΩΝ.
Α) ΕΡΥΘΡΟΣ ΦΑΝΟΣ ΣΕ ΣΤΙΓΜΑ:
39 02 20Β - 021 04 38Α
ΦΩΤΟΒΟΛΙΑ: ΤΡΙΑ (3) Ν. ΜΙΛΙΑ
Β) ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΦΑΝΟΣ ΣΕ ΣΤΙΓΜΑ:
39 02 19Β - 021 04 36Α
ΦΩΤΟΒΟΛΙΑ: ΤΡΙΑ (3) Ν. ΜΙΛΙΑ