388/2018 388/2018 - ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑ. ΛΙΜΕΝΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΑΝΟΥ.

06/03/2018 - 12:31:54

ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑ. ΛΙΜΕΝΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ:
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΌΣ (1) ΑΝΑΛΑΜΠΩΝ ΕΡΥΘΡΟΥ ΦΑΝΟΥ ΣΤΗΝ ΑΚΡΗ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑ
ΣΕ ΘΕΣΗ (WGS 84):
38 37 33Β 020 36 11Α
ΦΩΤΟΒΟΛΙΑ: ΤΡΙΑ (3) Ν. ΜΙΛΙΑ