Διεύθυνση Ωκεανογραφίας

Η γνώση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και πως αυτό συμπεριφέρεται παίζει σημαντικό ρόλο στην εκτέλεση των ναυτικών επιχειρήσεων. Η Υδρογραφική Υπηρεσία είναι ο φορέας που προγραμματίζει και εκτελεί ωκεανογραφική έρευνα με σκοπό την μελέτη και γνώση των φυσικών παραμέτρων και φαινομένων του θαλάσσιου περιβάλλοντος επ’ ωφελεία του ΠΝ. Πρόκειται για ένα σύνολο επιστημονικών εργασιών εφαρμογής της επιχειρησιακής ωκεανογραφίας με σκοπό την υποστήριξη των μονάδων του στόλου μας, που είναι γνωστό ως Στρατιωτική Ωκεανογραφία. Η Διεύθυνση Ωκεανογραφίας είναι η διεύθυνση της ΥΥ που υλοποιεί όλα τα παραπάνω.

Μερικά από τα όργανα που χρησιμοποιούνται είναι τα εξής:

hnhs okeanografias 01Συσκευές CTD

Όργανα καταγραφής Αγωγιμότητας, Θερμοκρασίας και Πυκνότητας (CTD) που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό των κυριότερων φυσικών παραμέτρων του νερού και της ταχύτητας διάδοσης του ήχου σε αυτό.

 

 

 

 

 

Πόντιση μηχανικού ρευματογράφου στη θάλασσαΡευματογράφοι

Με την βοήθεια μηχανικών και ακουστικών ρευματογράφων μετριέται η ταχύτητα και η διεύθυνση των ρευμάτων σε διάφορες περιοχές του Αιγαίου και Ιονίου Πελάγους σε επιλεγμένα βάθη.

Παράλληλα γίνεται εκτίμηση των κυματικών συνθηκών, που επικρατούν στον ελληνικό θαλάσσιο χώρο. Οι προγνώσεις αυτές προορίζονται για το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας για τον απόπλου ορισμένων τύπων επιβατηγών πλοίων. Προκύπτουν από την χρήση μαθηματικών ομοιωμάτων εκτίμησης του κυματικού πεδίου λαμβάνοντας υπόψη την ταχύτητα και την διεύθυνση των ανέμων στη συγκεκριμένη περιοχή ενδιαφέροντος. Επίσης συλλέγει βαθυθερμογραφικές και άλλες παρατηρήσεις που εκτελούνται από άλλα πλοία και υπηρεσίες του Π.Ν.. Αυτές επεξεργάζονται, ταξινομούνται και αξιοποιούνται αναλόγως.

Πόντιση μηχανικού
ρευματογράφου στη θάλασσα

hnhs okeanografias 03Διάφοροι τύποι ακουστικών ρευματογράφων

Πλευρικό ηχοβολιστικό (Side Scan Sonar)
hnhs okeanografias 04

Τομογράφος υποδομής πυθμένα (Sub bottom Profiler, τύπου ‘Chirp’)

hnhs okeanografias 05

Προσδιορισμός στρωματογραφίας δομής  θαλάσσιου πυθμένα έως βάθος μερικών μέτρων, αναλόγως της κοκκομετρικής διαβάθμισης των ιζημάτων στην περιοχή έρευνας.

02 about 4organosi 6 okeanografiasΕπιφανειακός δειγματολήπτης ιζημάτων

Λήψη διαταραγμένων δείγματων από το επιφανειακό ίζημα. Τα δείγματα αυτά αναλύονται στο εργαστήριο για την κοκκομετρική ταξινόμηση των ιζημάτων και τον προσδιορισμό του ποσοστού των ανθρακικών σε αυτά.


hnhs okeanografias 07
Πυρηνολήπτης βαρύτητας

Λήψη πυρήνων των ιζημάτων του πυθμένα,. Τα ληφθέντα αδιατάρακτα δείγματα αναλύονται κατόπιν στο εργαστήριο για την κοκκομετρική ταξινόμηση των ιζημάτων σε όλο το μήκος της δειγματοληψίας καθώς επίσης και για τον προσδιορισμό του ποσοστού των ανθρακικών, της πυκνότητας  και της διατμητικής  αντοχής των ιζημάτων του πυρήνα.