Δραστηριότητα της ΥΥ στην παραγωγή ENCs

07/02/2017 - 13:49

 

Η Υδρογραφική Υπηρεσία (ΥΥ) συμμετέχει στο Περιφερειακό Κέντρο Διάθεσης Η/Ν χαρτών (IC-ENC), μέσω του οποίου διανέμει τους ελληνικούς Η/Ν χάρτες (ENCs) στους ναυτιλλόμενους. Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνεται η δραστηριότητα της Ελλάδας και των λοιπών μελών του IC-ENC στην παραγωγή και την ενημέρωση ENCs για το 2016.

 

 enc 2016