1008/2021 - PATRAIKOS GULF. KOSTEIKA AT KATO VASILIKI. AQUACULTURE WITHOUT LIGHTS.

20/07/2021 - 10:26

PATRAIKOS GULF. KOSTEIKA AT KATO VASILIKI. EXISTENSE OF AQUACULTURE WITHOUT LIGHTS.
DANGEROUS FOR NAVIGATION.