1131/2020 - SARONIKOS GULF. FLOAT BARRIER PLACED.

05/08/2020 - 12:14

SARONIKOS GULF. GLYFADA BAY.FLOAT BARRIER PLACED, BETWEEN THE POINTS:
37 51 27N - 023 44 44E
37 51 33N - 023 44 55E(WGS 84)