Εθνικό Δίκτυο Μέτρησης Στάθμης Θάλασσας

Η Υδρογραφική Υπηρεσία διατηρεί ένα δίκτυο μόνιμα εγκατεστημένων σταθμηγράφων (παλιρροιογράφων) σε λιμένες του ελληνικού θαλάσσιου χώρουγια την παρακολούθηση των μεταβολών της θαλάσσιας στάθμης. Οι σταθμοί προσφέρουν την δυνατότητα εικοσιτετράωρης καταγραφής της μεταβολής της θαλάσσιας στάθμης σε αναλογική μορφή. Σε επιλεγμένους σταθμούς και στα πλαίσια αναβάθμισης του δικτύου, τα δεδομένα καταγράφονται και ψηφιακά (με δεκάλεπτη ή δεκαπεντάλεπτη δειγματοληψία) καθιστώντας δυνατή την τηλεφωνική μετάδοση των δεδομένων σε σχεδόν πραγματικό χρόνο. Επίσης, οι καταγραφές τεσσάρων σταθμών (Πειραιά, Κατακόλου, Σύρου και Καλαμάτας) διατίθενται απ’ ευθείας στο διαδίκτυο μέσω της ιστοσελίδας της ΥΥ.

hnhs stathmi thalassas 01

 

Μελλοντικά προβλέπεται η σταδιακή απόσυρση όλων των αναλογικών με Ηλεκτρονικούς Σταθμηγράφους, οι οποίοι θα διαθέτουν σύγχρονες δυνατότητες όπως: αισθητήρες μέτρησης ατμοσφαιρικής πιέσεως, θερμοκρασίας, αλατότητας και GPS. Με τον τρόπο αυτό αναμένεται μικρότερη απώλεια παρατηρήσεων καθώς και η ποιοτική αναβάθμιση τους με την εξαγωγή άμεσων δεδομένων για τον τρόπο με τον οποίο τα ατμοσφαιρικά (αντίστροφο βαρομετρικό φαινόμενο), θερμοστερικά (αύξηση της θερμοκρασίας της θάλασσας), αλλοστερικά (μεταβολές στην αλατότητα) και τα φαινόμενα μετακινήσεων της ακτογραμμής (σεισμοί, μετακινήσεις του φλοιού της γής, διάβρωση ακτών) επηρεάζουν την στάθμη της θάλασσας.


Τα δεδομένα στάθμης θάλασσας σε μορφή ωριαίων τιμών συλλέγονται, επεξεργάζονται, αρχειοθετούνται ενώ εξάγονται και στατιστικά στοιχεία για την στάθμη της θάλασσας σε 23 περιοχές του Ελληνικού θαλάσσιου χώρου με μορφή μηνιαίων και ετήσιων στατιστικών. Από τους σταθμούς του υπάρχοντος δικτύου προκύπτουν τα στατιστικά στοιχεία στάθμης θάλασσας για την χρονική περίοδο 1990 έως σήμερα τα οποία έχουν συγκεντρωθεί και εκδίδονται (μαζί με τοπικό δίκτυο χωροστάθμησης, σχεδιαγράμματα περιοχών κ.α) στην μελέτη ‘’ Στατιστικά Στοιχεία Στάθμης Θάλασσας Ελληνικών Λιμένων’’Στοιχεία στάθμης θάλασσας διατίθενται για δραστηριότητες όπως:


Έργα παραθαλάσσιων πόλεων: διαχείριση των όμβριων υδάτων, αποχετευτικών οδών κ.τ.λ

Έργα λιμένων: κατασκευές και εκβαθύνσεις λιμένων

Εμπορικά λιμάνια: ασφαλή μετακίνηση των πλοίων , φορτοεκφόρτωση των εμπορευμάτων.

Ναυπηγοεπισκευαστικές ζώνες: ανέλκυση και καθέλκυση των σκαφών στις δεξαμενές επισκευής και συντήρησης.

Παροχή πιστοποιημένων μετρήσεων στην επιστημονική κοινότητα για έρευνες.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - Συστήματα προειδοποίησης επικίνδυνων και καταστροφικών φαινομένων: προειδοποίηση και πρόβλεψη κινδύνων προερχόμενων είτε από ακραία καιρικά φαινόμενα (ακραίος κυματισμός-μετεωρολογικές παλίρροιες), είτε από υποθαλάσσια γεωλογικά φαινόμενα (σεισμοί –κατολισθήσεις- μετακινήσεις πλακών που μπορεί να έχουν σαν αποτέλεσμα σεισμικά κύματα-tsunami).

hnhs stathmi thalassas 02

Στα πλαίσια της συμμετοχής της Υ.Υ σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα με στόχο την εξέλιξη και αναβάθμιση του δικτύου, στη Δ/νση Ωκεανογραφίας ολοκληρώθηκαν ή βρίσκονται σε εξέλιξη συμμετοχές

α) Πρόγραμμα ESEAS (European Sea Level Service- Research Infrastructure), 2002-2005

β) Μνημόνιο Συνεργασίας ΥΥ/ΠΝ- Κέντρου Δορυφόρων Διονύσου (ΚΔΔ/ΕΜΠ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου για Εγκατάσταση τεσσάρων (4) σταθμηγράφων και σταθμών GPS σε περιοχές Εθνικού και Ερευνητικού ενδιαφέροντος . Στα πλαίσια αυτής της συνεργασίας έγινε η εγκατάσταση του πρώτου ολοκληρωμένου σταθμού μετρήσεων στη Νήσο Μεγίστη (Καστελόριζο)

γ) Πρόγραμμα ClimateCosmos (Ανάπτυξη Εθνικής Υποδομής και Εθνικής Διαδικτυακής Πύλης για την Κλιματική Αλλαγή στην Περιοχή της Ελλάδας με βάση τις Επιστημονικές και Τεχνικές Οδηγίες των Ηνωμένων Εθνών και του Παγκόσμιου Συστήματος Κλιματολογικής Παρατήρησης», 2013-2015) με συμμετοχή των φορέων Ε.Κ.Β.Α.Α- Εθνικό Κέντρο Βιώσιμης και Αειφόρου Ανάπτυξης, ΙΓΜΕ – Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, Ε.Μ.Υ - Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, «Αθηνά»- Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών

 

 Online Δεδομένα του Δικτύου Μέτρησης Στάθμης Θάλασσας μέσω του Διεθνούς Ωκεανογραφικού Οργανισμού (IOC)

 

hnhs stathmi thalassas 03