189/2020 189/2020 - IONIO SEA.NEW OUTER PORT OF IGOUMENITSA. WORKS IN PROGRESS.

03/02/2020 - 12:44

IONIO SEA.NEW OUTER PORT OF IGOUMENITSA. WORKS IN PROGRESS.
ENTRANCE PROHIBITED SOUTH OF THE POINTS:
39 29 13N - 020 14 59E
39 29 15N - 020 15 02E
39 29 16N - 020 15 25E