2109/2017 2109/2017 - ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑ. ΛΙΜΕΝΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΑΝΩΝ.

13/12/2017 - 11:43:15

ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑ. ΛΙΜΕΝΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ:
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΡΙΩΝ (5) ΚΟΚΚΙΝΩΝ ΣΠΙΝΘΙΡΙΖΟΝΤΩΝ ΦΑΝΩΝ
ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ (WGS 84):
Α. 38 37 38Β - 020 36 16Α
Β. 38 37 37Β - 020 36 14Α
Γ. 38 37 35Β - 020 36 12Α
Δ. 38 37 33Β - 020 36 11Α
Ε. 38 37 34Β - 020 36 11Α