2094/2017 2094/2017 - ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑ. ΛΙΜΕΝΑΣ ΒΑΓΙΟΝΑΚΙ. ΕΡΓΑ ΕΚΒΑΘΥΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΟΛΕΚΑΝΗΣ.

12/12/2017 - 13:05:02

ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑ.
ΛΙΜΕΝΑΣ ΒΑΓΙΟΝΑΚΙ. ΕΡΓΑ ΕΚΒΑΘΥΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΟΛΕΚΑΝΗΣ. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΒΥΘΟΚΟΡΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΣΤΙΓΜΑΤΩΝ:
A) 39 30 09B - 019 47 00Α
B) 39 30 09B - 019 47 09Α
Γ) 39 30 02B - 019 47 11Α
Δ) 39 30 03B - 019 47 06Α