2036/2017 2036/2017 - ΘΡΑΚΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΘΑΛΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ.ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΟΣΗΜΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΝΑΥΔΕΤΩΝ.

01/12/2017 - 12:16

ΘΡΑΚΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΘΑΛΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΜΕΝΟΣ AΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ.ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΟΣΗΜΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΝΑΥΔΕΤΩΝ
ΜΕ ΣΗΜΑΝΣΗ:
1) ΑΝΑΛΑΜΠΩΝ ΚΙΤΡΙΝΟ 30 ΑΝΑ ΛΕΠΤΟ
ΦΩΤΟΒΟΛΙΑ: 3 Ν.ΜΙΛΙΑ ΣΕ ΘΕΣΗ
40 45 26Β - 025 43 42Α
2) ΑΝΑΛΑΜΠΩΝ ΚΙΤΡΙΝΟ 30 ΑΝΑ ΛΕΠΤΟ
ΦΩΤΟΒΟΛΙΑ: 4 Ν.ΜΙΛΙΑ ΣΕ ΘΕΣΗ
40 48 51Β - 025 55 40Α
ΕΦΙΣΤΑΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ.