1099/2016 1099/2016 - ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΒΥΘΟΚΟΡΗΜΑΤΩΝ

06/09/2016 - 12:38

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΒΥΘΟΚΟΡΗΜΑΤΩΝ ΜΕΧΡΙ ΝΕΩΤΕΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ:
37 51 00Β - 023 33 00Α
37 51 00Β - 023 35 00Α
37 50 00Β - 023 33 00Α
37 50 00Β - 023 35 00Α