815/2023 - ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΚΑΛΩΔΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ.

26/05/2023 - 12:19

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΚΑΛΩΔΙΑΚΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΌ ΤΟ ΠΛΟΙΟ
'NORMAND PACIFIC'.
27 ΜΑΙΟΥ 23
ΣΤΟ ΣΤΙΓΜΑ:
37 57 24B - 023 21 12A
ΤΗΡΕΙΤΑΙ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.