1880/2021 - ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΛΙΜΕΝΑΣ ΒΟΛΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΗΜΑΝΤΗΡΩΝ.

23/12/2021 - 10:12

ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΛΙΜΕΝΑΣ ΒΟΛΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΗΜΑΝΤΗΡΩΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ:
1)39 21 02Β - 022 55 59Α ΒΑΘΟΣ:4,6M
2)39 21 04B - 022 55 55A BAΘΟΣ:2,7Μ
3)39 21 04Β - 022 55 53Α ΒΑΘΟΣ:3,2M
4)39 21 05Β - 022 55 51Α ΒΑΘΟΣ:2,4M
5)39 21 00Β - 022 55 56Α ΒΑΘΟΣ:3,6M
6)39 21 01B - 022 55 54A BAΘΟΣ:2,1M
7)39 21 01B - 022 55 53A BAΘΟΣ:2,8M