778/2021 - ΝΗΣΟΣ ΛΕΡΟΣ.ΟΡΜΟΣ ΛΑΚΚΙ.ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΝΑΥΔΕΤΟΥ.

28/05/2021 - 12:18

ΝΗΣΟΣ ΛΕΡΟΣ.ΟΡΜΟΣ ΛΑΚΚΙ.ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΝΑΥΔΕΤΟΥ.
ΑΠΌ ΣΤΙΓΜΑ:
37 07 08B - 026 50 50A
ΣΕ ΣΤΙΓΜΑ:
37 07 10Β - 026 50 49Α