1308/2020 - ΝΗΣΟΣ ΚΡΗΤΗ.ΟΡΜΟΣ ΜΟΧΛΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΦΑΝΩΝ.

16/09/2020 - 12:50

ΝΗΣΟΣ ΚΡΗΤΗ.ΟΡΜΟΣ ΜΟΧΛΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΦΑΝΩΝ
Α) ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΦΑΝΟΣ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗ ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑ ΣΕ ΣΤΙΓΜΑ:
35 11 00Β - 025 54 02Α
ΦΩΤΟΒΟΛΙΑ: ΤΡΙΑ (3) Ν. ΜΙΛΙΑ
Β) ΕΡΥΘΡΟΣ ΦΑΝΟΣ ΣΤΟΝ ΕΠΙ ΒΑΘΡΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΣΕ ΣΤΙΓΜΑ:
35 11 01Β - 025 54 04Α
ΦΩΤΟΒΟΛΙΑ: ΤΡΙΑ (3) Ν. ΜΙΛΙΑ