1261/2020 - ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΦΑΝΟΥ.

07/09/2020 - 12:50

ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΦΑΝΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗ Α. ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑ ΜΑΡΙΝΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΕ ΘΕΣΗ:
38 57 32Β - 020 45 22Α
ΦΩΤΟΒΟΛΙΑ: ΤΡΙΑ (3) Ν. ΜΙΛΙΑ