47/2020 47/2020 - ΜΑΡΙΝΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑ

13/01/2020 - 12:42

ΜΑΡΙΝΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑ
ΣΕ ΘΕΣΗ:
38 57 32B - 020 45 23A
3 Ν.ΜΙΛΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΙΑ