Εκτύπωση αυτής της σελίδας

1944/2018 1944/2018 - ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑ. ΛΙΜΕΝΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΑΝΟΥ.

14/12/2018 - 12:38

ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑ. ΛΙΜΕΝΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ:
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΌΣ (1) ΕΡΥΘΡΟΥ ΦΑΝΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗ ΔΥΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑ
ΣΕ ΘΕΣΗ (WGS 84):
38 37 32Β 020 36 15Α
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:3''
ΦΩΤΟΒΟΛΙΑ: ΤΡΙΑ (3) Ν. ΜΙΛΙΑ