Εκτύπωση αυτής της σελίδας

1084/2018 1084/2018 - ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΠΟΝΤΙΣΗ ΦΩΤΟΣΗΜΑNΤΗΡΩΝ.

16/07/2018 - 12:41

ΠΡΟΑΓΓΕΛΙΑ 857/2018 ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ
ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΠΟΝΤΙΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΦΩΤΟΣΗΜΑNΤΗΡΩΝ ME ΦΩΤΟΒΟΛΙΑ 3Ν.Μ. ΣΕ ΘΕΣΗ:
37 58 58Β - 023 24 35Α