Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Συμμόρφωση με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2616/679 - GDPR

04/06/2018 - 08:40

Η Υδρογραφική Υπηρεσία συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου, περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Για το πλήρες κείμενο της συμμόρφωσης, πατείστε εδώ