Έντυποι Ναυτικοί Χάρτες

Η ΥΥ κατασκευάζει έντυπους ναυτικούς χάρτες (ΧΕΕ), οι οποίοι ακολουθούν τις προβλεπόμενες διατάξεις της Ασφάλειας της Ζωής στη Θάλασσα (SOLAS) του IMO καθώς επίσης και το πρότυπο του IHO S-4.

 


Εξειδίκευση Αναζήτησης